Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
English Cymraeg
 

 

Linciau Pwysig

Urdd

Bydd cyfarfodydd gweithgareddau’r Urdd yn yr ysgol ar Ddydd Lun rhwng 3:15 a 4:15 o’r gloch

Eisteddfod yr Urdd 2012
Mae’r plant wedi bod yn brysur yn paratoi at wahanol gystadlaethau yn ystod yr wythnosau diwethaf. Dymunwn bob lwc iddynt yn yr Eisteddfod Gylch yn Ysgol Brynrefail dydd Sadwrn Chwefror 25ain.Yn ogystal byddant yn cystadlu yn yr Adran Gelf a Chrefft a Llenyddiaeth.


Llwyddiannau’r Ysgol yn yr Urdd 2011

Rydym fel Ysgol yn ymfalchio yn y llwyddiant a gafodd y plant yn Eisteddfod Sir yr Urdd yn Neuadd Pritchard Jones Bangor dydd Sadwrn Mawrth 26ain.

Cafwyd cyntaf gyda’r Gan Actol, Parti Unsain ar Cor ac ail gyda’r Parti Deulais. Cafodd Magi’r 3ydd wobr am lefaru i Bl 5 a 6 yn ogystal cafodd y wobr gyntaf gyda’i gwaith celf yn y Sir a bydd ei gwaith yn mynd ymlaen i’w feirniadu yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd a dymunwn y gorau i bawb wrth gystadlu yn Abertawe ym Mis Mehefin. Byddwn yn trefnu gweithgareddau i godi arian tuag at y costau a buasem yn ddiolchgar iawn o dderbyn cefnogaeth gan bawb.


Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod Eryri 2012 – Ymunodd rhai o’r ddisgyblion ynghyd a’i rhieni a staff yr Ysgol yn y miri ar strydoedd Caernarfon ac yn y Castell bore Sadwrn Ebrill 9fed. Roedd yn braf gweld y faner yn cael ei chario yn cynrychioli ein hysgol.


Taith Gerdded Noddedig – Cafodd pawb hwyl garw wrth ymuno gyda llawer o blant o Ysgolion eraill yn y cylch bore dydd Gwener Ebrill 8fed. Roedd pawb yn cerdded o Faes Parcio Morrisons yng Nghaernarfon ar hyd Lon Eifion tuag at Plas Menai. Roedd y tywydd yn fendigedig a diolch i Mr Alun Roberts am drefnu ac i bawb am gasglu arian noddi. Bydd yr arian yn mynd tuag at darged Penisarwaen a Brynrefail ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012. Roedd plant rhai o’r plant wedi bod yn brysur iawn yn gwneud baner gyda logo’r Ysgol arni i’w defnyddio ar y daith. Diolch i bawb a fu wrthi yn eu cynorthwyo.Canolfan Ailgylchu – Aeth nifer o aelodau Yr Urdd ar ymweliad a’r Ganolfan Ailgylchu yn Stad Ddiwydianol Cibyn Caernarfon pnawn dydd Llun Ebrill 4ydd 2011.

Chwefror 28, 2011 – cyfarfod yr Urdd
Dysgu am brofiadau teuluoedd go iawn

 

cymorth cristnogol

Anna Jen Evans o’r elusen Cymorth Cristnogol yn dod i siarad atom am eu gwaith elusennol yn Haiti.
Anna Jen Evans urdd

Dyma’r gweithgareddau sydd wedi eu trefnu ar gyfer y Tymor yma :

Nos Lun Tachwedd 8fed 2010 - Sgwrs gan Alison Swyddog Bio-Amrywiaeth Gwynedd.
Nos Lun Tachwedd 22ain 2010 – Mr Len Porter yn sgwrsio am ei grefft yn gwneud ffyn.
Nos Lun Rhagfyr 13eg 2010 – Gwneud crefftau Nadolig gyda Mrs Pat Jones Brynrefail.

.

Urdd a Champau’r Draig – Cynhelir cyfarfodydd yr Urdd bob yn ail a champau’r Draig ar nos Lun rhwng 3-15 a 4-15 o’r gloch.


Llwyddiannau’r Ysgol yn yr Urdd 2010

Bu’r ysgol yn llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Cylch Yr Urdd. Cafwyd 3 cyntaf gyda’r côr, parti Unsain a’r Gan Actol. Cafodd y parti llefaru'r ail wobr a’r parti Cerdd Dant y drydedd wobr.

Yn Eisteddfod Sir Yr Urdd enillwyd y wobr gyntaf gyda’r parti unsain a’r gan actol. Cafodd y côr yr ail wobr yn erbyn cystadleuaeth corau i fyny i 150 o ddisgyblion. Gwych!!!


Llwyddiannau’r Ysgol yn yr Urdd 2009

Llongyfarchiadau mawr i’r plant ar ei llwyddiant yn yr Eisteddfod Cylch yn Ysgol Brynrefail dydd Sadwrn Chwefror 28ain. Y Gan Actol ,Parti Llefaru, Parti Unsain a’r Côr, yn 1af, Yn yr un modd rydym yn llongyfarch Catrin Alaw Walker am gael llwyfan a dod yn 3ydd yn y gystadleuaeth llefaru unigol i Bl 3 a 4.Yn ogystal mae’n rhaid ei llongyfarch ar ei llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir, daeth grwp y gan actol yn 1af a’r partion eraill yn 2ail. Dymunwn y gorau i’r gan actol wrth iddynt gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Caerdydd ar Fai 27ain. Gyda diolch i bawb fu’n brysur yn hyfforddi’r plant a’u cefnogi.

Eisteddfod Cylch yr Urdd 2009 – Can Actol Parti Llefaru,Parti Unsain a Chor 1af gyda’r cyfle i fynd ymlaen i’r Eisteddfod Rhanbarth ar Mawrth14eg. Catrin Alaw Walker llwyfan yn y gystadleuaeth llefaru unigol i Bl 3 a 4 dod yn 3ydd.

 

 
 
 Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd