Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
English Cymraeg
 

 

Linciau Pwysig

Ffrindiau a Rhieni

CYSYLLTIAD RHWNG RHIENI A'R YSGOL
Mae cefnogaeth a chymorth rhieni a'r gymuned yn ffactor bwysig iawn yn llwyddiant yr ysgol, ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan y Llywodraethwyr, Y Pennaeth, a'r staff.  Mae sawl ffordd effeithiol i rieni gefnogi a chyfrannu i fywyd a llwyddiant yr ysgol:
  • dangos brwdfrydedd a diddordeb yn natblygiad eich plentyn drwy ddod i gyfarfodydd i drafod gwaith eich plentyn gyda'r athro/athrawes.  Mae cyfarfodydd Rhieni yn cael eu cynnal fel a ganlyn:

Tymor yr Hydref - Cyfarfod dechrau'r flwyddyn gyda rhieni plant ysgol gyfan.

Tymor Y Pasg - Cynhelir diwrnod agored. Cyfle i rieni  drafod gwaith gyda’i plant.

Tymor yr Haf - Fe fydd adroddiad ysgrifenedig ar gael o leiaf unwaith y flwyddyn fydd yn cynnwys gwybodaeth am gynnydd addysgol a phresenoldeb y plentyn. Mae'r cyfarfod tua diwedd y flwyddyn ysgol yn gyfle i drafod            cynnwys yr adroddiad blynyddol a datblygiad addysgol y plentyn yn ystod y flwyddyn.

  1. cefnogi eich plentyn wrth iddo-iddi ddysgu darllen.    Mae plant ifanc sydd yn treulio cyfnod yn rheolaidd gyda'i rhieni yn edrych ar lyfrau, gwrando ar eu rhieni yn darllen, a darllen i'w rhieni yn fwy tebygol o feistroli sgiliau darllen a dod i fwynhau a chael pleser o ddarllen wrth dyfu.  Mae hyn yn ei dro yn helpu'r plentyn ddatblygu sgiliau iaith, geirfa dda, ac yn ehangu gorwelion y plentyn .
  2. cefnogi eich plentyn i ddysgu tablau mathemateg ar y cof.   Mae plant sydd yn deall bondiau rhif ac yn gwybod eu tablau yn drwyadl yn gweld gwaith rhif lawer yn haws.   Maent hefyd yn gallu addasu'r wybodaeth ar gyfer dysgu sgiliau mathemategol newydd sydd yn sylfaen dda ar gyfer eu gyrfa ysgol.
  3. dod i weithgareddau a chyfarfodydd yn yr ysgol - er enghraifft, nosweithiau agored, Ffair Llyfrau, Pasiant a Chyngherddau Nadolig, Mabolgampau.   Ar gyfer rhai o'r gweithgareddau yma mae cymorth ychwanegol  e.e. darparu gwisgoedd ar gyfer cynyrchiadau.
  4. dod i weithgareddau a chyfarfodydd Cyfeillion yr Ysgol.  Mae'r arian sydd yn cael ei gasglu gan y Cyfeillion yn cael ei defnyddio ar gyfer budd holl blant yr ysgol - er enghraifft, talu am drafnidiaeth i fynd â phlant ar ymweliadau addysgol, prynu offer ychwanegol fel offer technoleg gwybodaeth a.y.y.b.
  5. Mae gan nifer o rieni ac aelodau eraill o deuluoedd estynedig sgiliau neu wybodaeth arbenigol, neu brofiad personol allai fod yn cyd-fynd â thema neu weithgaredd dosbarth  neu'r ysgol gyfan.  Yn achlysurol mae'r ysgol yn gwadd unigolion cymwys i ddod i'r ysgol i rannu eu profiadau neu sgiliau, ac rydym yn croesawu gwybodaeth am unigolion fyddai'n gallu cyfrannu yn y ffordd yma.

Mae'r ysgol a gwaith ysgol yn rhan annatod o fywyd plentyn.  Mae cael rhiant sydd yn frwdfrydig a chefnogol i'r elfen hyn ym mywyd plentyn yn cryfhau'r berthynas bwysig rhwng y plentyn, y rhiant, a'r ysgol.

Cytundeb Rhieni ac Ysgol
Er mwyn datblygu’r berthynas a rhieni gwahoddir hwy i arwyddo cytundeb sydd yn amlinellu cyfrifoldebau ac addewidion yr ysgol wrth gynnig addysg i blentyn, ac i amlinellu cyfrifoldebau ac addewidion y rhieni wrth gynnig cefnogaeth i'w plentyn yn yr ysgol.  Bydd cyfle hefyd i blant sydd yn ddigon aeddfed i arwyddo'r cytundeb.  Bydd un copi yn cael ei gadw yn yr ysgol, a bydd y llall yn cael ei gadw gan y Rhieni.

Ymweld â’r Ysgol
Mae croeso i rieni ymweld â’r ysgol i drafod gwaith neu ddatblygiad eu plentyn ar unrhyw adeg os oes angen, ond byddem yn gwerthfawrogi pe bai rhieni yn trefnu hyn o flaen llaw, drwy anfon nodyn neu ffonio.  Mae gan bob athro/athrawes, gan gynnwys y Pennaeth, gyfrifoldeb am ddosbarth ac mae angen i'r staff wneud trefniadau i rywun arall edrych ar ôl y dosbarth os oes rhiant eisiau eu gweld yn ystod y dydd.

Cymdeithas Cyfeillion yr Ysgol
Mae’r gymdeithas gyfeillion wedi ei sefydlu yn yr ysgol ers tro bellach.   Bwriad ac amcanion y Gymdeithas yw codi arian ar gyfer yr ysgol , cynnig gweithgareddau diddorol i’r plant yn ogystal â bod yn gyfrwng i’r rhieni, y rhieni ddod i adnabod ei gilydd yn well.

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas yn fuan ar ôl dechrau’r flwyddyn ysgol ym mis Medi.  Mae croeso i bob un ohonoch i fod yn aelodau o’r gymdeithas hon.  Byddwch cystal â chefnogi’r Gymdeithas yn ei hymdrechion, a cheisio mynychu cymaint o gyfarfodydd ag y bo modd.  Po fwyaf llwyddiannus y gall y gymdeithas hon fod, po fwya’r enillion i’r ysgol.

 
 
 Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd