Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
 

 

 

Linciau Pwysig

Newyddion

Archif Newyddion o Ysgol Penisarwaen

 

2009 - 2012

 

Hysbysfwrdd

Adroddiad Arolygiad Ysgol Gymuned Penisarwaun 2013 - cliciwch yma

Dyddiadau Tymhorau/Gwyliau 2013/14 ~ cliciwch yma


Tachwedd / Rhagfyr 2012

Ymweliad “Zoo Lab”- Cafodd y plant gyfle i weld a gafael mewn gwahanol drychfilod yn y dosbarth pnawn dydd Iau Tachwedd 8fed. Roeddent wedi mwynhau’r profiad o wneud hyn.

Diwrnod Plant mewn angen - Cafodd y plant gyfle i ddod i’r Ysgol wedi gwisgo mewn gwisg ffansi dydd Gwener Tachwedd 16eg. Trosglwyddwyd £92.40 i gronfa Plant Mewn Angen. Diolch i bawb am eu cyfraniadau.

Diwrnod yn Ysgol Brynrefail – Bydd Bl.6 yn cael cyfle i dreulio diwrnod yn Ysgol Brynrefail dydd Mawrth Rhagfyr 4ydd.

Noson Ddarllen - Cynhaliwyd noson i ymgyfarwyddo rhieni â’r rhaglen ddatblygu darllen ‘Bug Club’. Mae’r rhaglen yn galluogi plant i ddarllen llyfrau ar eu cyfrifiaduron adref. Enillodd Delyth Gayther y raffl ar gyfer y tocyn llyfr werth £25.

Ffair Nadolig - Cynhelir y Ffair yn yr Ysgol nos Fercher Rhagfyr 5ed am 6 o’r gloch. Bydd amryw o stondinau a gobeithiwn y bydd Siôn Corn yn galw heibio.

Sioe Nadolig - Cynhelir y Sioe eleni dydd Mercher Rhagfyr 12fed. Bydd perfformiad am 1:30 y pnawn a 6 o’r gloch yr hwyr. Bydd yn bosib prynu tocynnau o’r Ysgol am £3:50 i oedolion a £2 i bensiynwyr a phlant Ysgol uwchradd .Croeso cynnes i bawb.

Gwersi Beicio – Cwblhaodd blant Bl.5 a 6 hyfforddiant beicio’n ddiogel ar Ddydd Mercher Tachwedd 14eg.

Pantomeim – Byddwn yn mynd i Venue Cymru Llandudno pnawn dydd Mawrth Rhagfyr 18fed i weld y Pantomeim “Peter Pan”.

Adloniant yn y Gymuned - Bydd rhai o blant yr Ysgol yn ymweld â Chartref Nyrsio Penisarwaen pnawn dydd Mercher Rhagfyr 19eg. Byddant yn diddori’r preswylwyr gyda gwahanol eitemau Nadoligaidd.

Cinio Nadolig - Bydd Anti Mandy yn paratoi’r cinio Nadolig dydd Iau Rhagfyr 20fed. Mae cyfle i’r plant Meithrin ymuno a ni yn ogystal â'r plant sydd yn arfer cael pecyn bwyd.

Croeso nol i Anti Carolyn i’r Clwb Brecwast , edrychwn ymlaen at ei gweld yn ôl yn paratoi’r cinio yn fuan.

Gwyliau Nadolig - Bydd yr Ysgol yn cau dydd Gwener Rhagfyr 21ain ac yn ail agor i’r plant dydd Mawrth Ionawr 8fed.


MEDI 2012

Croeso - Croesawyd 7 o blant bach newydd i’r dosbarth meithrin, mae Olwen, Cadi,Katie,Ruby, Gethin ,Gruffudd, a Rhys wedi setlo’i lawr yn dda iawn yn ein plith.
Croesawn Mrs Sharon Jones a Miss Manon Wyn fel cymhorthyddion yn nosbarth 3 a 4 , Miss Donna Jones Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen, a Miss Natasha Thomas fydd yn treulio amser yn yr un dosbarth fel rhan o’i chwrs yng Ngholeg Menai.

Pob Lwc ! - Dyna ddymunwn i’r plant sydd wedi dechrau ar eu cyfnod yn Ysgol Brynrefail.

Gwersi Nofio - Mae 33 o blant dosbarthiadau 2,3, 4, 5, a 6 wedi dechrau ar gyfres o wersi nofio sydd yn cael eu cynnal yn wythnosol ar fore dydd Iau, mae pawb yn mwynhau.

Gwersi Offerynnol - Mae 13 o blant yn derbyn gwersi yn yr ysgol bob wythnos.

Clwb Chwaraeon /Campau’r Ddraig - Mae’r gweithgareddau wedi cychwyn, a byddant yn cael eu cynnal bob Nos Lun ar ôl Ysgol tan 4 o’r gloch i blant BL 3 i 6.

Yr Urdd - Bydd gweithgareddau’r Urdd yn cychwyn ar ôl y Nadolig.

Tynnu Lluniau - Bydd Mr Gwynant Parri yn yr Ysgol bore dydd Mawrth Tachwedd 13eg i dynnu lluniau’r plant. Mae croeso i unrhyw un sydd heb blant yn yr Ysgol i alw draw os dymunant.

Diwrnod o Hyfforddiant - Bydd yr Ysgol ar gau dydd Gwener Hydref 19 ar gyfer diwrnod o Hyfforddiant i’r Staff.

Cystadleuaeth Fformiwla 1 i ysgolion - Mae’r ysgol am fanteisio ar gyfle gwych i gymryd rhan yn y gystadleuaeth Fformiwla 1 mewn Ysgolion. Fe fydd disgyblion o Flynyddoedd 3-6 yn cael cyfle i ddylunio car rasio a’i rasio yn erbyn ceir y mae ysgolion eraill ledled Gogledd Cymru wedi eu hadeiladu.

Papur Newydd yr Ysgol - Yn dilyn cais gan y plant a’r rhieni, fe fydd yr ysgol yn cyhoeddi papur newydd yn dymhorol gyda’r rhifyn cyntaf i’w gyhoeddi ychydig cyn gwyliau’r Nadolig. Drwy gyhoeddi’r papur, cawn ddarparu cyfleoedd addysgol arbennig i’r plant a datblygu amryw o sgiliau hanfodol e.e. cyfathrebu a mentergarwch.

GORFFENNAF 2012

Diolch - Dymuna Miss Rhian Roberts oedd yn Gymhorthydd Cyfnod Sylfaen yn yr Ysgol ddiolch i’r Staff, Plant a’r Rhieni am eu caredigrwydd tuag ati wrth iddi adael ei swydd yn yr Ysgol yn ddiweddar.

Prosiect Dathlu Penblwydd yr Amgueddfa Lechi yn 40 oed –
Cafodd BL 5 a 6 gyfle i fod yn rhan o prosiect i ddylunio gwefan newydd  fel rhan o’r dathliadau. Cawsant wahoddiad i fynd i’r Amgueddfa i lansio’r wefan dydd Mercher Mai 23ain. Diolch am y croeso a dderbyniwyd yno.

Llwyddiant-
Rydym fel Ysgol yn ymfalchïo yn llwyddiant y plant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri. Daeth y parti Unsain yn 1af gan dderbyn beirniadaeth ganmoladwy iawn, Llongyfarchiadau mawr iddynt. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r Rhieni am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad ynglŷn ar trefniadau i fynd ar plant i’r Eisteddfod yng Nglynllifon. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn fawr iawn.

Twrnament Tenis -
Bu rhai o blant Bl 3,4,5 a 6 yn cymryd rhan yn y Twrnament yn y Ganolfan Tenis dydd Mawrth Mehefin 12fed. Roedd pawb wedi cael hwyl yn chwarae yn erbyn y timau eraill o wahanol Ysgolion. Longyfarchiadau i BL 5 ac iau am ddod yn ail yn eu grŵp.

Ymweld â’r Ysgol Uwchradd
- Cafodd Bl 6 gyfle i fynd ar eu hail ymweliad ac Ysgol Brynrefail dydd Gwener Mehefin 15fed. Dymunwn y gorau i Catrin Sara ac Amie pan fyddant yn cychwyn eu haddysg yno yn Mis Medi.

Symud Dosbarthiadau -
Bydd dydd Mercher 4/7/12 yn ddiwrnod prysur iawn yn yr Ysgol.Cafodd pawb gyfle i symud i fyny i’r dosbarth y byddant ynddo ym mis Medi. Yn ogystal gwahoddwyd y plant a fydd yn mynychu’r Ysgol am y tro cyntaf yn y dosbarth meithrin yma am y bore. Roedd pawb wedi mwynhau’r profiadau yma yn fawr iawn.

Mabolgampau’r Urdd -
Cynhaliwyd y mabolgampau ar gaeau Ysgol Syr Huw Owen Nos Fawrth Mehefin 19eg am 4-30 o’r gloch. Diolch i bawb a gymerodd ran, gyda diolch i’r staff am eu hyfforddi ac i’r Rhieni am ofalu am y plant yn ystod y gyda’r nos.

Taith Gerdded Noddedig-
Aeth plant Y Cyfnod Sylfaen ar eu taith gerdded fore dydd Mercher Mai 30ain. Roedd pawb wedi mwynhau cael bod allan yn yr awyr iach ar fore braf. Bore dydd Gwener Mehefin 1af aeth plant CA2 ynghyd a Staff a rhywfaint o Gyfeillion yr Ysgol ar eu taith hwy o amgylch Llyn Padarn.Roedd pawb wedi mwynhau treulio’r diwrnod allan yn yr awyr agored, ac yn yr un modd dysgu am yr awyrgylch o’u cwmpas. Hyd yma rydym wedi casglu oddeutu £700 a bydd y swm yma yn cael ei ddyblu trwy garedigrwydd Cwmni Santander, diolch iddynt am eu cefnogaeth, ac  i Mrs Avril Jones o Gwm y Glo cynrychiolydd o’r cwmni am ddod i’r Ysgol i weld pawb yn cychwyn ar eu taith.

Cymanfa Ganu yn Eglwys Santes Helen

Cynhelir  Cymanfa Ganu i agor gweithgareddau wythnos y Carnifal yn yr Eglwys Nos Sul 8/7/12 am 6:30 o’r gloch. Bydd Côr plant yr Ysgol yn cymryd rhan a gwerthfawrogwn gael eich cefnogaeth os gwelwch yn dda.

Mabolgampau

Cynhaliwyd y mabolgampau pnawn dydd Gwener Mehefin 29 am 2 o’r gloch. Cafodd pawb cyfle i fwynhau barbaciw yn dilyn y mabolgampau.Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Trip diwedd Tymor yr Haf
Eleni penderfynwyd Cynnal tripiau ar wahân i’r disgyblion. Bydd Dosbarthiadau Derbyn a Bl 1 a 2 yn mynd i Gelli Gyffwrdd dydd Llun Gorffennaf 9fed. Ar yr un diwrnod bydd Dosbarthiadau 3,4,5 a 6 yn cael mynd i Ganolfan Conwy yn Llanfairpwll ble byddant yn cymryd rhan mewn amryw o weithgareddau gwahanol.

Gwyliau Haf
Bydd yr Ysgol yn cau dydd Mawrth Gorffennaf 17eg ac yn ail agor i’r plant dydd Mawrth Medi 4ydd.

------------------------------

Ebrill / Mai 2011

Llwyddiant
Rydym fel Ysgol yn ymfalchio yn y llwyddiant a gafodd y plant yn Eisteddfod Sir yr Urdd yn Neuadd Pritchard Jones Bangor dydd Sadwrn Mawrth 26ain. Cafwyd cyntaf gyda’r Gan Actol, Parti Unsain ar Cor ac ail gyda’r Parti Deulais. Cafodd Magi’r 3ydd wobr am lefaru i Bl 5 a 6 yn ogystal cafodd y wobr gyntaf gyda’i gwaith celf yn y Sir a bydd ei gwaith yn mynd ymlaen i’w feirniadu yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd a dymunwn y gorau i bawb wrth gystadlu yn Abertawe ym Mis Mehefin. Byddwn yn trefnu gweithgareddau i godi arian tuag at y costau a buasem yn ddiolchgar iawn o dderbyn cefnogaeth gan bawb.

Adran Urdd yr Ysgol
Aeth nifer or aelodau ar ymweliad a’r Ganolfan Ailgylchu yn Stad Ddiwydianol Cibyn Caernarfon pnawn dydd Llun Ebrill 4ydd.

Taith Gerdded Noddedig
Cafodd pawb hwyl garw wrth ymuno gyda llawer o blant o Ysgolion eraill yn y cylch bore dydd Gwener Ebrill 8fed. Roedd pawb yn cerdded o Faes Parcio Morrisons yng Nghaernarfon ar hyd Lon Eifion tuag at Plas Menai. Roedd y tywydd yn fendigedig a diolch i Mr Alun Roberts am drefnu ac i bawb am gasglu arian noddi. Bydd yr arian yn mynd tuag at darged Penisarwaen a Brynrefail ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012. Roedd plant rhai o’r plant wedi bod yn brysur iawn yn gwneud baner gyda logo’r Ysgol arni i’w defnyddio ar y daith. Diolch i bawb a fu wrthi yn eu cynorthwyo.

Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod Eryri 2012
Ymunodd rhai o’r ddisgyblion ynghyd a’i rhieni a staff yr Ysgol yn y miri ar strydoedd Caernarfon ac yn y Castell bore Sadwrn Ebrill 9fed. Roedd yn braf gweld y faner yn cael ei chario yn cynrychioli ein hysgol.

Trip
Treuliodd dosbarth y Babanod ddiwrnod yn Fferm y Foel dydd Mercher Ebrill 13eg fel rhan o’u thema “Y Fferm”.

Disgo
Cynhaliwyd disgo i’r Ysgol gyfan pnawn dydd Gwener Ebrill 15fed . Dosbarth Mrs Ray oedd wedi trefnu fel rhan o’u thema bywyd yn y 60au cafodd pawb hwyl i ddiweddu’r tymor.

MAWRTH 2012

Dydd Gŵyl Ddewi a Diwrnod y Llyfr
Daeth y plant i’r Ysgol mewn gwisg Gymreig, a dod a’i hoff lyfr. Yn ogystal mwynhawyd cinio blasus wedi ei baratoi gan Anti Mandy.

Ymweliadau
Bore dydd Mawrth 13/3/12 aeth Bl 3 i 6 i gymryd rhan mewn gweithdy “Grymoedd” yn Y Mynydd Gwefru Llanberis. Roedd yr ymweliad wedi ei drefnu gan gwmni “Techniquest” ac roedd pawb wedi mwynhau’r profiad o gymryd rhan.

Derbyniodd BL 5 a 6 wahoddiad i ymuno a phlant o Ysgolion eraill y Dalgylch yn Ysgol Gynradd Llanrug bore dydd Mercher 14/3/12. Cawsant gyfle i wylio Sioe Diogelwch wedi ei threfnu gan Menter Môn. Diolch am y croeso a dderbyniwyd yno.

Bu rhai o ddisgyblion BL 3 i 6 yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth Athletau yng Nghanolfan Hamdden Arfon bore dydd Gwener 16/3/12. Diolch i bawb am wneud eu gorau glas yn y gystadleuaeth, roeddent i gyd wedi mwynhau cymryd rhan.

Noson Cwis a Chacen
Trefnwyd y noson yma gan y Cyfeillion nos Fercher Mawrth 14eg. Cafwyd noson hwyliog iawn gydag amryw o dimau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Daeth dau dîm yn gyfartal ar y diwedd sef tîm Amie a thim Christian, bu’n rhaid gofyn un cwestiwn ychwanegol i’r ddau dîm ar enillwyr ar y diwedd oedd tim Christian. Llongyfarchiadau ! Yn ystod yr egwyl bu’r timau i gyd yn brysur iawn yn blasu darn o bob un o’r 17 cacen ! oedd wedi cystadlu, ac ar y diwedd dyfarnwyd mai Gareth Fôn Griffiths oedd yn deilwng o’r teitl “ Cogydd gorau Penisarwaen”. Llongyfarchiadau iddo. Diolch i bawb a gefnogodd y noson hwyliog yma gan sicrhau codi arian i gronfa Cyfeillion yr Ysgol er budd y plant.

Llwyddiant
Bu’r ysgol yn llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Ysgol Brynrefail dydd Sadwrn Chwefror 25ain. Cafwyd cyntaf gyda’r, Parti Unsain a 3ydd gyda’r Parti Llefaru . Bu Amie yn llwyddiannus gyda’r Unawd Chwythbrennau. Rydym yn hynod falch ohonynt ac am y gwaith caled yn ymarfer mewn byr amser. Dymunwn y gorau iddynt yn yr Eisteddfod Sir yn Neuadd Pritchard Jones Bangor dydd Sadwrn Mawrth 24ain. Diolch i bawb a fu’n brysur yn hyfforddi’r plant ac i’r Rhieni am eu cydweithrediad bob amser.

Talebau Tesco
Rydym yn casglu talebau Tesco eto eleni, a buasem yn ddiolchgar iawn o’i derbyn yn ysgol cyn diwedd mis Mehefin os gwelwch yn dda.

Cau am y Pasg
Bydd yr Ysgol yn cau dydd Gwener Mawrth 30ain ac yn ail agor i’r plant Dydd Mawrth Ebrill 17eg.
Cynhelir diwrnod o Hyfforddiant i’r staff ar y dydd Llun.

------------------------------

CHWEFROR 2012

Cyngor Ysgol
Dyma enwau’r disgyblion fydd yn cynrychioli’r Cyngor Ysgol:
BL 5 a 6 Catrin Sara Donelly, Amie Lewis, Twm Herd, Catrin Elen Jones a Natasha Preston – Jones
Bl 3 a 4 – I oan Williams , Elin Thomas, Carwyn Owen a Georgia Parkinson.
Bl 2 – Mabli Baines a Harri Williams.

Llysgenhadon Chwaraeon
Mae Catrin Elen Jones a Carwyn Owen wedi eu dewis fel Llysgenhadon Chwaraeon i’r Ysgol. Eu gwaith fydd hyrwyddo chwaraeon o fewn yr Ysgol. Pob lwc iddynt gyda’r gwaith yma.

Ymweliadau
Cafodd Dosbarth Bl 5 a 6 gyfle i greu gwefan yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis dydd Mawrth Ionawr 31ain. Roedd pawb wedi mwynhau’r profiad yn arw.

Dydd Llun Chwefror 6ed daeth Mr Dilwyn Griffith draw i’r Ysgol i roi sgwrs ddiddorol i blant CA2 am y Tuduriaid. Dangosodd wahanol Arteffactau iddynt a oedd yn ymwneud ar cyfnod.

Fel rhan o’u Thema Cartrefi aeth dosbarth y Cyfnod Sylfaen i ymweld â Bron Haul yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis pnawn dyddMawrth Chwefror 7fed. Cawsant hefyd gyfle i gymryd rhan mewn Gweithdy yn ymwneud a golchi dillad ers talwm.

Dydd Llun Chwefror 20fed daeth Mark y Consuriwr i’r Ysgol i gynnal Gweithdy “Paid Cyffwrdd Dweud” er mwyn codi ymwybyddiaeth Bl 3 a 4 o beryglon cyffuriau, a Bl 5 a 6 o beryglon Alcohol.

Eisteddfod yr Urdd 2012
Mae’r plant wedi bod yn brysur yn paratoi at wahanol gystadlaethau yn ystod yr wythnosau diwethaf. Dymunwn bob lwc iddynt yn yr Eisteddfod Gylch yn Ysgol Brynrefail dydd Sadwrn Chwefror 25ain.Yn ogystal byddant yn cystadlu yn yr Adran Gelf a Chrefft a Llenyddiaeth.

Daeth Mr Andrew Setatree i gynnal Gwasanaeth Boreol yn yr Ysgol dydd Mawrth Chwefror 28ain. Diolch iddo am roi ei amser i ddod atom yn achlysurol.

Dathlu
Byddwn yn dathlu dydd Gŵyl Dewi a Diwrnod y Llyfr ar Fawrth 1af. Bydd y Plant yn cael cyfle i ddod i’r Ysgol mewn gwisg Gymreig yn ogystal â dod a’i hoff lyfr.Byddwn yn cael cinio blasus cig oen cymreig i orffen y dathlu.

------------------------------

IONAWR 2012

Blwyddyn Newydd ac Ysgol Newydd!
Yn sicr mae gennyf deimladau cymysglyd iawn ar ddiwedd 2011!. Ond hoffwn gymryd y cyfle yma i ddiolch o galon am y gefnogaeth rwyf wedi ei gael yn yr ysgol dros y saith mlynedd diwethaf. Yn amlwg mae fy niolch yn ddyledus i’r disgyblion a chyn ddisgyblion, rhieni, staff,  llywodraethwyr, cyfeillion yr Ysgol ar Gymuned am yr holl gefnogaeth a’r brwdfrydedd maent wedi ei ddangos tuag yr Ysgol a minnau. Rwyf wirioneddol wedi mwynhau fy nghyfnod yma fel pennaeth a dymunaf y gorau i Mr Llŷr Rees fel pennaeth yr Ysgol ym mis Ionawr 2012

Yn sicr ni fydd Ysgol Penisarwaen yn angof! Mae rhywbeth arbennig iawn am y Gymuned a’r  Ysgol, a byddaf yn edrych yn ôl ar fy amser yma gydag atgofion melys iawn.
Gareth Fôn Jones

Ymwelydd yn yr ysgol
Roedd yn fraint cael gwahodd Yr Athro Carr, sef Taid Owain a Twm Herd i ddosbarth CA2 dydd Llun Rhagfyr 12fed, i siarad am Llywelyn Ein Llyw Olaf ar ddiwrnd arbennig Llywelyn. Cafwyd sgwrs ddifyr iawn a digon o gwestiynau i’r Athro a enillodd “Brain of Britain” deirgwaith.

Dymuniadau gorau i Mr Gareth Fôn Jones. gyda diolch iddo am ei ymroddiad a’i frwdfrydedd i’r Ysgol yn ystod ei gyfnod yma fel Pennaeth. Bydd colled ar ei ol.

TACHWEDD 2011

Urdd
Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Lun ar yn ail a champau’r ddraig.

Ymweliad Addysgol
Treuliodd plant dosbarth y Babanod ddiwrnod yn Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy dydd Llun Tachwedd 14eg. Cawsant gyfle i fod yn rhan o ddosbarth Ysgol yn yr oes Fictoraidd ynghyd a gwahanol weithgareddau eraill.. Roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod.

Diwrnod Plant Mewn Angen
Cafodd y plant gyfle i ddod i’r Ysgol wedi gwisgo mewn gwisg ffansi dydd Gwener Tachwedd 18fed. Trosglwyddwyd £85 i gronfa plant mewn angen. Diolch i bawb am eu cyfraniadau.

Ymgyrch Plentyn y Nadolig
Casglwyd 20 o focsys o’r Ysgol, dydd Mercher 23/11/11. Roeddent yn llawn o anrhegion i’w hanfon i blant llai ffodus. Diolch i’r rhai a fu’n brysur yn paratoi’r bocsys.

Noson Agored
Cynhaliwyd noson agored i’r Rhieni gael cyfle i edrych ar waith eu plant dydd Mawrth 15/11/11.

Diwrnod yn Ysgol Brynrefail
Bydd BL 6 yn cael cyfle i dreulio diwrnod yn Ysgol Brynrefail dydd Llun Rhagfyr 5ed.

Cyngerdd Nadolig
Cynhelir y cyngerdd eleni dydd Iau Rhagfyr 8fed. Bydd y Côr Cymuned sydd yn cynnwys disgyblion yr ysgol a chyn disgyblion yn cymryd rhan, yn ogystal ag eitemau gan weddill ddisgyblion yr ysgol. Bydd perfformiad am 1:30 y pnawn a 6 o’r gloch yr hwyr. Bydd yn bosib prynu tocynnau o’r Ysgol am £3:50 i oedolion a £2 i bensiynwyr a phlant Ysgol uwchradd (sydd ddim yn rhan o’r cyngerdd.) Croeso cynnes i bawb.

Ffair Nadolig
Cynhelir y Ffair yn yr Ysgol nos Fawrth Rhagfyr 13eg am 6 o’r gloch. Bydd amryw o stondinau a gobeithiwn y bydd Siôn Corn yn galw heibio.

Cinio Nadolig
Bydd Anti Carolyn yn paratoi’r cinio Nadolig dydd Mercher Rhagfyr 14eg. Mae cyfle i’r plant Meithrin ymuno a ni yn ogystal â'r plant sydd yn arfer cael pecyn bwyd.

Pantomeim
Byddwn yn mynd i Neuadd John Philips ym Mangor bore dydd Iau Rhagfyr 15fed i weld cynhyrchiad Cwmni Mega o’r Pantomeim Madog.

Adloniant yn y Gymuned
Bydd rhai o blant yr Ysgol yn ymweld â Chartref Nyrsio Penisarwaen pnawn dydd Iau Rhagfyr 15fed. Byddant yn diddori’r preswylwyr gyda gwahanol eitemau Nadoligaidd.

Gwyliau Nadolig
Bydd yr Ysgol yn cau dydd Gwener Rhagfyr 16eg ac yn ail agor i’r plant dydd Mercher Ionawr 4ydd.HYDREF 2011

Pennaeth Newydd
Mae Pennaeth newydd wedi ei benodi ar gyfer yr Ysgol sef Mr Llŷr Rees. Bydd Mr Rees yn dechrau ar ei ddyletswyddau ddechrau mis Ionawr 2012.

Myfyrwyr
Mae Gwenllïan Owen o Brifysgol Bangor yn treulio cyfnod o ymarfer dysgu yn yr Ysgol ar hyn o bryd.

Campau’r Draig
Cynhelir gweithgareddau bob yn ail Nos Lun rhwng 3:15 a 4:15 gan gychwyn Nos Lun Hydref 31ain.

Urdd
Bydd cyfarfodydd gweithgareddau’r Urdd yn cychwyn yn yr Ysgol ar Nos Lun Tachwedd 7fed rhwng 3:15 a 4:15 o’r gloch.

Gwasanaeth Boreol
Croesawyd Mr Andrew Settatree yma bore dydd Gwener Hydref 7fed i gynnal y gwasanaeth.

Ymweliad ac Archfarchnad Tesco Bangor
Aeth dwy o ddisgyblion BL 6 sef Catrin Sara ac Amie gyda Miss Bethan Pritchard i gynrychioli’r Ysgol i’r Archfarchnad pnawn dydd Gwener Hydref 7fed. Derbyniwyd llond bocs o wahanol nwyddau ar gyfer defnydd y plant yn yr Ysgol. Roedd yr ymweliad wedi ei drefnu o dan y cynllun “Schools and Clubs”

Ymweliad Addysgol
Fel rhan o’u gwaith thema ”Myfi fy Hun” budd dosbarthiadau derbyn 1 a 2 yn ymweld ag Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy dydd Llun Tachwedd 14eg.

Tynnu Lluniau
Bydd Mr Gwynant Parri yma bore dydd Mercher Tachwedd 9fed i dynnu lluniau’r plant . Mae croeso i unrhyw blentyn sydd ddim yn ddisgybl yn yr Ysgol alw draw yn ystod y bore.

Ymgyrch plentyn y Nadolig
Byddwn yn cymryd rhan yn yr ymgyrch yma eto eleni a gwerthfawrogwn eich cefnogaeth. Gofynnwn i chwi anfon y bocsys i’r ysgol erbyn 18/11/11 os gwelwch yn dda.

Cyngerdd Nadolig
Cynhelir y Cyngerdd Nos Iau Rhagfyr 8fed am 6 o’r gloch. Bydd y côr cymunedol, sydd wedi bod yn brysur yn ymarfer yn wythnosol yn cymryd rhan yn ogystal â phlant dosbarth y babanod.

Ffair Nadolig
Cynhelir y Ffair nos Fawrth Rhagfyr 13eg am 6 o’r gloch.


MEDI 2011

Croeso
Croesawyd 3 o blant bach newydd i’r dosbarth meithrin, mae Elain, Erin a Harry wedi setlo’i lawr yn dda iawn yn ein plith.

Croesawn Miss Donna Roberts a fydd yn treulio amser yn nosbarth y Babanod yn ystod absenoldeb mamolaeth Miss Rhian Roberts a Miss Elen Hughes o Coleg Menai a fydd yn treulio amser yn yr un dosbarth fel rhan o’i chwrs. Mae Miss Lowri Williams yn treulio’r tymor yn nosbarth 3 a 4 a Mrs Nia Wyn Jones yn nosbarth 5 a 6 fel Athrawon llanw. Croeso hefyd i Miss Rachel Hanks a Mr Ifan Owen sydd yn gweithio fel cymhorthyddion dosbarth bob bore.

Pob Lwc !
Dyna ddymunwn i’r plant sydd wedi dechrau ar eu cyfnod yn Ysgol Brynrefail.

Gwersi Nofio
Mae 29 o blant dosbarthiadau 2,3, 4, 5, a 6 wedi dechrau ar gyfres o wersi nofio sydd yn cael eu cynnal yn wythnosol ar fore dydd Iau, mae pawb yn mwynhau.

Gwersi Offerynnol
Mae 13 o blant yn derbyn gwersi yn yr ysgol bob wythnos.

Urdd / Campau’r Ddraig
Bydd cyfarfodydd gweithgareddau’r Urdd yn cychwyn yn yr Ysgol ar ôl hanner tymor ar yn ail a gweithgareddau Campau’r Ddraig.

Tynnu Lluniau
Bydd Mr Gwynant Parri yn yr Ysgol bore dydd Mercher Tachwedd 9fed i dynnu lluniau’r plant. Mae croeso i unrhyw un sydd heb blant yn yr Ysgol i alw draw os dymunant.

Côr Cymuned
Mae ymarferion wedi cychwyn bob Nos Iau yn yr Ysgol rhwng 3:45 a 4:45 o’r gloch. Mae’n braf gweld nifer o gyn ddisgyblion ar disgyblion presennol yn dod at ei gilydd. Byddwn yn trefnu cyngerdd cyn y Nadolig.

Mehefin 2011

Llongyfarchiadau

Rydym fel Ysgol yn llongyfarch ein Pennaeth Mr Gareth Fôn Jones ar gael ei benodi yn Bennaeth Ysgol Dolbadarn Llanberis. Bydd yn golled fawr i ni yma ym Mhenisarwaun ar ei ôl. Diolchwn iddo am ei frwdfrydedd i’r Ysgol a holl weithgareddau’r Gymuned yn ystod y saith mlynedd diwethaf a dymunwn y gorau iddo i’r dyfodol.

Llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2011

Rydym fel Ysgol yn ymfalchïo yn llwyddiant y plant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Abertawe .

parti unsain Daeth y parti Unsain yn 1af - cliciwch yma i fynd i wefan yr Urdd a gweld y fideo ohonynt yn canu.
cor 2011 Daeth y Côr yn 2il - cliciwch yma i fynd i wefan yr Urdd a gweld y fideo ohonynt yn canu.
can actol Daeth y Gan Actol yn 3ydd - cliciwch yma i fynd i wefan yr Urdd a gweld y fideo ohonynt yn perfformio.

Llongyfarchiadau mawr iddynt. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r Rhieni am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad ynglŷn ar trefniadau i fynd ar plant i Abertawe. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn fawr iawn. Diolch hefyd i bawb am eu rhoddion tuag at y costau.

Twrnament Tenis
Bu rhai o blant Bl 3,4,5 a 6 yn cymryd rhan yn y Twrnament yn y Ganolfan Tenis dydd Mawrth Mehefin 7fed. Roedd pawb wedi cael hwyl yn chwarae yn erbyn y timau eraill o wahanol Ysgolion. Longyfarchiadau i Catrin Sara , Amie , Catrin Elen a Natasha am ddod yn ail yn eu grŵp.

Symud Dosbarthiadau
Roedd dydd Iau Mehefin 16eg yn ddiwrnod prysur iawn yn yr Ysgol.Gan fod plant BL 6 wedi mynd i Ysgol Brynrefail am y diwrnod roedd cyfle i bawb symud i fyny i’r dosbarth y byddant ynddo ym mis Medi. Yn ogystal gwahoddwyd y plant a fydd yn mynychu’r Ysgol am y tro cyntaf yn y dosbarth meithrin yma am y bore. Roedd pawb wedi mwynhau’r profiadau yma yn fawr iawn.

Mabolgampau’r Urdd
Cynhaliwyd y mabolgampau ar gaeau Ysgol Syr Huw Owen Nos Iau Mehefin 16eg am 4-30 o’r gloch. Diolch i bawb a gymerodd ran a llongyfarchiadau i Lois, o Bl 6 am ddod yn ail yn y ras redeg unigol .Aeth ymlaen i gymryd rhan yn Mabolgampau’r Sir ar gaeau Treborth a llwyddo i ddod yn 4ydd yno, da iawn chdi Lois.Gyda diolch i’r staff am eu hyfforddi ac i’r Rhieni am ofalu am y plant yn ystod y gyda’r nos.

Taith Gerdded
Aeth plant Bl 3 a 4 ar daith gerdded i Llyn Llydaw dan arweiniad Swyddog o Blas Tan y Bwlch dydd Gwener Mehefin 24ain. Roedd pawb wedi mwynhau treulio’r bore allan yn yr awyr agored, ac yn yr un modd dysgu am yr awyrgylch o’u cwmpas wrth droed yr Wyddfa.

Profiad Ysgol
Croesawyd Catrin Jarvis yma ar brofiad o Ysgol Brynrefail rhwng Mehefin 27ain a Gorffennaf 1af.
Gŵyl Gyfeiriannu - Cynhelir y rownd derfynol yng Nglynllifon dydd Mercher Mehefin 29ain. Dymunwn y gorau i Owain , Sam, Catrin Sara ac Amie a fydd yn cymryd rhan.

Cymanfa Ganu yn Eglwys Santes Helen
Cynhelir Cymanfa Ganu i agor gweithgareddau wythnos y Carnifal yn yr Eglwys Nos Sul 3/7/11 am 6:30 o’r gloch. Bydd Côr plant yr Ysgol yn cymryd rhan a gwerthfawrogwn gael eich cefnogaeth os gwelwch yn dda.

Mabolgampau
Cynhelir y mabolgampau pnawn dydd Mercher Gorffennaf 6ed am 1 o’r gloch os bydd y tywydd yn caniatau. Mae croeso i chwi ddod draw i gefnogi’r plant.

Trip diwedd Tymor yr Haf
Gan fod pawb wedi mwynhau eu hunain cymaint y llynedd rydym wedi penderfynu mynd a phlant yr Ysgol i’r Gelli Gyffwrdd eto eleni ar ddydd Mawrth Gorffennaf 12fed.

Gwyliau Haf
Bydd yr Ysgol yn cau dydd Gwener Gorffennaf 15fed ac yn ail agor i’r plant dydd Gwener Medi 2ail.


Mai 2011

Llongyfarchiadau
Dyna ddymunwn i Magi Tudur o flwyddyn 6 am iddi dderbyn y wobr gyntaf am ei gwaith celf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Bydd ei gwaith yn cael ei arddangos yn y babell Gelf a Chrefft yn Abertawe. Da iawn ti Magi.

Cyngerdd
Cynhaliwyd cyngerdd llwyddiannus iawn yn y Neuadd Gymuned pnawn dydd Sul Mai 8fed. Diolch o galon i Lois Eifion am wneud y trefniadau ac i bawb a gymerodd ran. Casglwyd £254 tuag at gostau Eisteddfod yr Urdd .

Ymweliadau Addysgol
Cymerodd plant Bl 5 a 6 ran mewn Gŵyl Gyfeiriannu yn y Faenol dydd Mercher Mai11eg.
Dydd Iau Mai 19eg aeth plant CA2 i Barc Glynllifon i weld perfformiad gan Gwmni’r Fran Wen yn ymwneud â’r gweithdai a gymerodd ran yn yr Ysgol yn ddiweddar.
Roedd pawb wedi mwynhau’r profiadau a gafwyd yn ystod yr ymweliadau yma.

Symud Dosbarthiadau
Dydd Iau Mehefin 16eg bydd Bl 6 yn mynd ar ymweliad ac Ysgol Brynrefail, bydd cyfle i’r dosbarthiadau eraill symud i fyny am y diwrnod. Bydd y dosbarth Meithrin presennol yn cael aros yn yr Ysgol trwy’r dydd a chael cinio Ysgol os dymunant. Gwahoddir y plant fydd yn dechrau yn y dosbarth Meithrin yn Mis Medi i ddod i’r Ysgol rhwng 9 ac 11 o’r gloch ar y bore yma.

Gwyliau ychwanegol
Bydd yr Ysgol ar gau dydd Llun Mehefin 20fed.

Diolch o galon i bawb am eu caredigrwydd yn cyfrannu tuag at gostau’r Ysgol i fynd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Abertawe.

 


Cyngor Ysgol
Diolch yn fawr iawn am eich arian i’n cefnogi yn apêl trychineb Siapan. Llwyddodd yr helfa wyau Pasg i godi £66.30 tuag at yr achos.

Cyfeiriannu

cyfeiriannu

Llongyfarchiadau i Sam ac Owain, blwyddyn 6 ac Amie a Catrin, blwyddyn 5 ar eu llwyddiant yn yr Wyl Gyfeiriannu yn y Faenol. Byddant yn cynrychioli’r ysgol yn y rownd derfynol ym Mharc Glynllifon ar 29 Mehefin.

Ysgol Werdd - Her brwsh dannedd
Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion yr ysgol am lwyddo i gwblhau her brwsh dannedd Dwr Cymru. Mae hyn yn dangos ein bod yn deall gwerth dwr a’r rhan hanfodol mae’n ei chwarae yn ein bywyd bob dydd.

Dathlu penwythnos Gwyllt Dros Gymru
Rydym wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am gardiau rhodd B&Q gwerth £250 fel rhan o ymgyrch Cadwch Gymru’n Daclus. Byddwn yn defnyddio’r arian i wella bioamrywiaeth yr ysgol drwy brynu planhigion i ddenu ieir bach yr haf brodorol. Felly bydd y Cyngor Gwyrdd yn trefnu penwythnos o arddio cyn bo hir!


Llwyddiant - Rydym fel Ysgol yn ymfalchio yn y llwyddiant a gafodd y plant yn Eisteddfod Sir yr Urdd yn Neuadd Pritchard Jones Bangor dydd Sadwrn Mawrth 26ain. Cafwyd cyntaf gyda’r Gan Actol, Parti Unsain ar Cor ac ail gyda’r Parti Deulais. Cafodd Magi’r 3ydd wobr am lefaru i Bl 5 a 6 yn ogystal cafodd y wobr gyntaf gyda’i gwaith celf yn y Sir a bydd ei gwaith yn mynd ymlaen i’w feirniadu yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd a dymunwn y gorau i bawb wrth gystadlu yn Abertawe ym Mis Mehefin. Byddwn yn trefnu gweithgareddau i godi arian tuag at y costau a buasem yn ddiolchgar iawn o dderbyn cefnogaeth gan bawb.

Adran Urdd yr Ysgol – Aeth nifer or aelodau ar ymweliad a’r Ganolfan Ailgylchu yn Stad Ddiwydianol Cibyn Caernarfon pnawn dydd Llun Ebrill 4ydd.

Taith Gerdded Noddedig – Cafodd pawb hwyl garw wrth ymuno gyda llawer o blant o Ysgolion eraill yn y cylch bore dydd Gwener Ebrill 8fed. Roedd pawb yn cerdded o Faes Parcio Morrisons yng Nghaernarfon ar hyd Lon Eifion tuag at Plas Menai. Roedd y tywydd yn fendigedig a diolch i Mr Alun Roberts am drefnu ac i bawb am gasglu arian noddi. Bydd yr arian yn mynd tuag at darged Penisarwaen a Brynrefail ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012. Roedd plant rhai o’r plant wedi bod yn brysur iawn yn gwneud baner gyda logo’r Ysgol arni i’w defnyddio ar y daith. Diolch i bawb a fu wrthi yn eu cynorthwyo.

Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod Eryri 2012 – Ymunodd rhai o’r ddisgyblion ynghyd a’i rhieni a staff yr Ysgol yn y miri ar strydoedd Caernarfon ac yn y Castell bore Sadwrn Ebrill 9fed. Roedd yn braf gweld y faner yn cael ei chario yn cynrychioli ein hysgol.

Trip –Treuliodd dosbarth y Babanod ddiwrnod yn Fferm y Foel dydd Mercher Ebrill 13eg fel rhan o’u thema “Y Fferm”.

Disgo – Cynhaliwyd disgo i’r Ysgol gyfan pnawn dydd Gwener Ebrill 15fed .Dosbarth Mrs Ray oedd wedi trefnu fel rhan o’u thema bywyd yn y 60au cafodd pawb hwyl i ddiweddu’r tymor.

Franwen yn ymweld ag ysgol Penisarwaun - Pwt bach gan Magi Tudur a Catrin Walker

Daeth Mrs Shirley Owen i drafod gyda disgyblion Bl:5 a 6 am sut i fynd ati i greu stori/ drama gyffroes er mwyn ei pherfformio gan Gwmni Fran Wen . Roedd yn bwysig ein bod ni fel disgyblion yn defnyddio dychymyg creadigol er mwyn llwyddo i greu stori ddiddorol yn dwyn y teitl ‘Swyn Y Coed’.

Cawson ni lawer o hwyl yn cydweithio gyda Mrs Owen yn trafod a mynd i mewn i wahanol gymeriadau ar y gadair boeth. Roeddem yna yn holi cwestiynau i ddisgyblion oedd yn eistedd yn y gadair yn eu tro. Hefyd roeddem yn cadw nodiadau ar bapur A3 ac yna dod ar syniadau i gyd at ei gilydd. Hoffwn ni ddiolch ar ran disgyblion blwyddyn 5 a 6 am y profiad a gawson gyda Mrs Shirley Owen ac roedd hefyd yn help i ni fynd ati i greu stori ein hunain. Llawer o ddiolch.


Ebrill 2011

Dydd Gŵyl Ddewi a Diwrnod y Llyfr - Daeth y plant i’r Ysgol mewn gwisg Gymreig, a dod a’i hoff lyfr. Yn ogystal mwynhawyd cinio blasus wedi ei baratoi gan Anti Carolyn.

Ymweliad – Ar 4ydd o Fawrth aeth llond bws o blant dosbarth Mrs Ray i Archfarchnad Morrisons yng Nghaernarfon i holi gweithwyr y siop am gynnyrch Masnach Deg. Cawsant gyfle i fynd i ofyn cwestiynau i aelod o’r staff cyn mynd o gwmpas y siop i edrych yn fwy manwl ar y cynnyrch. Cafwyd cyfle i holi ambell i gwsmer hefyd.

Llwyddiant
Bu’r ysgol yn llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Ysgol Brynrefail dydd Sadwrn Mawrth 12fed. Cafwyd pedwar cyntaf gyda’r, côr, Parti Deulais, Parti Unsain a’r Gan Actol. Bu Magi yn llwyddiannus gyda’r llefaru unigol Bl 5 a 6 gan ddod yn gyntaf a Catrin Alaw yn ail gyda’r unawd, a daeth y parti llefaru'r yn ail. Rydym yn hynod falch ohonynt ac am y gwaith caled yn ymarfer mewn byr amser. Dymunwn y gorau iddynt yn yr Eisteddfod Sir yn Neuadd Pritchard Jones Bangor dydd Sadwrn Mawrth 26ain. Diolch i bawb a fu’n brysur yn hyfforddi’r plant ac i’r Rhieni am eu cydweithrediad bob amser.

Talebau Tesco
Rydym yn casglu talebau Tesco eto eleni, a buasem yn ddiolchgar iawn o’i derbyn yn ysgol cyn
diwedd mis Mehefin os gwelwch yn dda.


Chwefror - Mawrth 2011

Bythefnos Masnach Deg

morrisons

Dosbarth Mrs Ray yn ymweld â Morrisons, Caernarfon yn ystod pythefnos Masnach Deg.

 

 

 

Ar 4ydd Fawrth, aeth llond bws ohonom i archfarchnad Morrisons i holi gweithwyr y siop am gynnyrch Masnach Deg.

Cawsom fynd i stafell yn y cefn i ofyn cwestiynau cyn mynd o gwmpas y siop i edrych yn fwy manwl ar y cynnyrch.

Cawsom gyfle i holi ambell i gwsmer hefyd.

morrisons

holi

 

Dydd Iau, 3ydd o Fawrth 2011
Cynhaliwyd gwasanaeth Masnach Deg gan rai o aelodau’r Cyngor Ysgol.

gwasanaeth masnach deg gwasanaeth masnach deg

 

Chwefror 28, 2011 – cyfarfod yr Urdd
Dysgu am brofiadau teuluoedd go iawn

cymorth cristnogol

Anna Jen Evans o’r elusen Cymorth Cristnogol yn dod i siarad atom am eu gwaith elusennol yn Haiti.
Anna Jen Evans urdd

 


Ymweliad - Fel rhan o’u Thema bywyd yn y 60au aeth dosbarth Mrs Ray i ymweld â Bron Haul yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis dyddMercher Chwefror 2ail. Cafodd pawb brofiad o weld cartref yr adeg hynny o’i gymharu â’i chartrefi hwy heddiw.

Hwyl yn cyd- ganu – Bore dydd Gwener Chwefror 4ydd aeth dosbarth y Babanod i Ysgol Brynrefail i ymuno gyda phlant o ysgolion eraill yn y dalgylch ar daith Carys Ofalus a Meinir Gwilym. Cawsant hwyl fawr yn canu amryw o ganeuon yr oeddent wedi bod yn ymarfer eu canu yn y dosbarth ymlaen llaw.

Eisteddfod yr Urdd 2011 - Mae’r plant wedi bod yn brysur yn paratoi at wahanol gystadlaethau yn ystod yr wythnosau diwethaf. Dymunwn bob lwc iddynt yn yr Eisteddfod Gylch yn Ysgol Brynrefail dydd Sadwrn Mawrth 12fed.

Dathlu -Byddwn yn dathlu dydd Gŵyl Dewi a Diwrnod y Llyfr ar Fawrth 1af. Bydd y Plant yn dod i’r Ysgol mewn gwisg Gymreig yn ogystal â dod a’i hoff lyfr. Bydd Anti Carolyn yn paratoi cinio blasus o gig oen Cymreig.


Ionawr 2011

Wythnos amgylcheddol
24 - 28 Ionawr 2011

Roedd gweithgareddau o bob math wedi eu trefnu ar gyfer yr wythnos amgylcheddol yn ein hysgol ni.

wythnos amgylcheddol

  Ben bore Llun daeth Bethan Copeland, y Swyddog Addysg o Ddŵr Cymru atom i roi cyflwyniad i’r ysgol gyfan ac yna gweithdy gyda dosbarthiadau Mr Jones a Mrs Ray..... cliciwch yma am fwy o wybodaeth
wythnos amgylcheddol

Croeso
Croesawn Miss Bethan Williams yn ôl ar ôl cyfnod o absenoldeb mamolaeth. Rydym yn diolch i Miss Emma Williams am ei gwaith yn ystod yr absenoldeb yma a dymunwn y gorau iddi yn ei swydd newydd yn Ysgol Llandegai.

Myfyriwr
Treuliodd Miss Manon Jones sydd yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor gyfnod yn nosbarth y Babanod yn ystod mis Ionawr.

Cinio Nadolig !
Oherwydd y tywydd garw cyn y Nadolig bu rhaid cynnal y cinio ar ddydd Mawrth Ionawr 11eg. Diolch i Anti Carolyn am ginio blasus iawn oedd werth aros amdano.

Casglu Sbwriel
Daeth Mr Lee Oliver Swyddog Cadw Cymru’n daclus i gael sgwrs gyda Bl 2, 3 a 4 bore dydd Mawrth Ionawr 11eg. Yn dilyn y sgwrs aeth gyda’r plant o amgylch y pentref i gasglu sbwriel.

Gweithdy
Croesawyd Bethan Copeland Swyddog arbed Dwr i’r Ysgol i gynnal Gwasanaeth a Gweithdy dydd Llun Ionawr 24ain.

Diolch

Dymunwn ddiolch i Eurgain Haf am gyflwyno copi o’i nofel ddiweddaraf “Yr Allwedd Aur “ yn rhodd i’r Ysgol.


Casglu Sbwriel

Buom ni yn nosbarth Mrs Ray yn brysur iawn yn casglu sbwriel o gwmpas y pentref. Daeth Mr Lee Oliver o Cadw Cymru'n Daclus atom i siarad am bwysigrwydd ailgylchu. Cafodd pawb fenyg a ffon bwrpasol ac i ffwrdd â ni i'r parc - nid i chwarae y tro hyn ond i weithio! Daethom o hyd i bob math o bethau gan gynnwys darn o gar, sbectol haul a phel droed! Cawsom amser gwych!

sbwriel 1 sbwriel 2

sbwriel 3

sbwriel 5 sbwriel 6

sbwriel 7

Ein neges ni ydi "Rhowch eich sbwriel yn y bin."

 

Ailgylchu cardiau nadolig

recycling 1 recycling 2

RHAGFYR 2010

Sioe Nadolig 2010

Perfformiwyd Sioe lwyddiannus iawn brynhawn a nos Fercher Rhagfyr 15fed. Diolch i’r plant am berfformiad gwych ac i’r holl Staff am eu brwdfrydedd. Rydym yn hynod o ddiolchgar i bawb a ddaeth i gefnogi yn y pnawn ar gyda’r nos.


TACHWEDD 2010

26 Tachwedd 2010
Diolch i Sam, Magi, Catrin a Lois o flwyddyn 6 am gynnal gwasanaeth gwyrdd i’r ysgol gyfan drwy rannu’r neges am gynllun gwyrdd yr ysgol. Roedd pawb wedi mwynhau gwrando ar Y Gerdd Werdd gan Gwyneth Glyn, 

Mae pob dosbarth wedi cael cadi cegin i ddal ffwythau ar gyfer eu rhoi yn y bin compostio.


Bu blynynyddoedd meithrin, derbyn, 1, 2,3 a 4 yn brysur yn paratoi bwyd i’r adar yn ystod y tywydd rhewllyd. Roedd adar yr ardd yn ddiolchgar iawn iddynt. Daeth Swyddog Bio-Amrywiaeth Gwynedd atom ni i’r Urdd i wneud gwaith celf amgylcheddol. Cafodd pawb hwyl yn gwneud eu cynefinoedd bach mewn bocs. 


Urdd – Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Lun ar yn ail a champau’r ddraig dyma’r gweithgareddau sydd wedi eu trefnu ar gyfer y Tymor yma :

Nos Lun Tachwedd 8fed- Sgwrs gan Alison Swyddog Bio-Amrywiaeth Gwynedd.
Nos Lun Tachwedd 22ain – Mr Len Porter yn sgwrsio am ei grefft yn gwneud ffyn.
Nos Lun Rhagfyr 13eg – Gwneud crefftau Nadolig gyda Mrs Pat Jones Brynrefail.

Y plant yn gwneud cacenau ar gyfer plant mewn angen.
plant mewn angen plant mewn angen

Diwrnod Plant mewn angen - Cafodd y plant gyfle i ddod i’r Ysgol wedi gwisgo mewn dillad smotiau a gwallt gwyllt dydd Gwener Tachwedd 19eg. Gwerthwyd cacennau yn ystod egwyl y bore a throsglwyddwyd £194:20c i gronfa plant mewn angen. Diolch i bawb am eu cyfraniadau.

Ymgyrch Plentyn y Nadolig - Casglwyd 25 o focsys o’r Ysgol, dydd Mercher 24/11/10 Roeddent yn llawn o anrhegion i’w hanfon i blant llai ffodus. Diolch i’r rhai a fu’n brysur yn paratoi’r bocsys.

Noson agored - Cynhaliwyd noson agored i’r Rhieni gael cyfle i edrych ar waith eu plant dydd Mawrth 16/11/10.

Pantomeim – Roedd pawb wedi mwynhau’r pantomeim a drefnwyd gan gwmni Copa Comedi yn Theatr Seilo Caernarfon dydd Mercher Rhagfyr 1af.

Diwrnod yn Ysgol Brynrefail – Bydd BL 6 yn cael cyfle i dreulio diwrnod yn Ysgol Brynrefail dydd Iau Rhagfyr 9fed.

Cyngerdd Nadolig - Cynhelir y cyngerdd eleni dydd Mercher 15/12/10. Bydd perfformiad am 1-30 o’r gloch y pnawn a 6 o’r gloch yr hwyr. Bydd yn bosib prynu tocynnau o’r Ysgol am £3:50 i oedolion a £2 i bensiynwyr a phlant Ysgol uwchradd. Croeso cynnes i bawb.

Ffair Nadolig - Cynhelir y Ffair yn yr Ysgol nos Iau Rhagfyr 16eg am 6 o’r gloch. Bydd amryw o stondinau a gobeithiwn y bydd Siôn Corn yn galw heibio.

Cinio Nadolig – Bydd Anti Carolyn yn paratoi’r cinio Nadolig dydd Gwener Rhagfyr 17eg. Mae cyfle i’r plant Meithrin ymuno a ni yn ogystal ar plant sydd yn arfer cael pecyn bwyd.

Cyngor Ysgol

Mae aelodau newydd y Cyngor Ysgol wedi’u hethol am y flwyddyn 2010-2011, sef Owain ac Annia o flwyddyn 6, Catrin a Amie o flwyddyn 5, Catrin a Twm o flwyddyn 4, Elin a Brett o flwyddyn 3 ac Enlli a Carwyn o flwyddyn 2.

Byddant yn cyfarfod bob hanner tymor i drafod materion sy’n codi ac i rannu syniadau ar sut i godi arian a gwella’r ysgol. Llongyfarchiadau iddynt i gyd! Cliciwch yma i fynd i dudalen y Cyngor Ysgol.

Ysgol Werdd

Mae Gweithgor Gwyrdd wedi ‘i sefydlu yn yr ysgol er mwyn mynd i’r afael ag egwyddorion Siarter Ysgolion Gwyrdd Gwynedd a Môn. Aelodau’r gweithgor yw Catrin, Magi, Lois a Sam o flwyddyn 6.

Bydd y gweithgor yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion ‘gwyrdd’ ac i wneud penderfyniadau. Dilynwch ein hynt ar y wefan hon wrth inni geisio am y dystysgrif arian eleni. Pob lwc i’r gweithgor gyda’u gwaith pwysig!

------------------------------------------------------------------------------------

HYDREF 2010

Myfyrwyr -Mae Lisa Sturrs o Brifysgol Bangor a Dewi Jones o Hyfforddiant Gwynedd yn treulio cyfnod yn yr Ysgol ar hyn o bryd.

Urdd -Bydd cyfarfodydd gweithgareddau’r Urdd yn cychwyn yn yr Ysgol ar Nos Lun Tachwedd 8fed rhwng 3:15 a 4:15 o’r gloch.

Gwasanaeth Boreol-Croesawyd Mr Andrew Settatree yma bore dydd Llun Hydref 4ydd i gynnal y gwasanaeth.

Gweithdy Cerdd -Treuliodd Miss Caryl Hughes sydd yn gantores broffesiynnol  amser gyda disgyblion CA2 bore dydd Gwener Hydref 8fed. Roedd pawb wedi mwynhau’r gweithdy a’r profiadau a gafwyd yn ystod y cyfnod yma.

Gwaith Maes -Treuliodd BL 5 A 6 amser yn astudio’r Foryd yng Nghaernarfon bore dydd Mercher Hydref 13eg.

Ymweliad Addysgol -Fel rhan o’u gwaith thema   ”Trychfilod”  bu dosbarthiadau derbyn 1 a 2 yn ymweld a Pili Palas dydd Mawrth Hydref 19eg.

Disco Calan Gaeaf –Cynhaliwyd  noson disco  yn y Neuadd Gymuned Nos Fercher Hydref 20fed o 6:30 i 7:30 o’r gloch.Diolch i’r “Cyfeillion” am drefnu’r noson yma ar gyfer y plant.

Tynnu Lluniau -Bydd Mr Gwynant Parri yma bore dydd Mawrth
Tachwedd 9fed i dynnu lluniau’r plant . Mae croeso i unrhyw blentyn sydd ddim yn ddisgybl yn yr Ysgol alw draw yn ystod y bore.

Noson Agored – Cynhelir Noson agored dydd Mercher Tachwedd 16eg.

Ymgyrch plentyn y Nadolig— bocsys i mewn erbyn 19/11/10 os gwelwch yn dda.

Pantomeim -Byddwn yn mynd i Theatr Seilo yng Nghaernarfon bore dydd Mercher Rhagfyr 1af i fwynhau’r pantomeim gan “Copa Comedi”.

Ffair Nadolig- Cynhelir y Ffair nos Iau Rhagfyr 16eg am 6 o’r gloch.

------------------------------------------------------------------------------------

MEDI 2010

Croeso
Croesawyd 6 o blant bach newydd i’r dosbarth meithrin. Mae Ela, Holly, Branwen, Rebecca, Osian a Guto wedi setlo’i lawr yn dda iawn yn ein plith. Rydym hefyd yn croesawu Connor sydd wedi ymuno â BL2 a’i chwaer Natasha sydd wedi ymuno â BL 4.

Croesawn Miss Emma Williams a fydd yn treulio amser yn nosbarth y Babanod yn ystod absenoldeb mamolaeth Miss Bethan Williams a Miss Debbie Williams o Hyfforddiant Gwynedd a fydd yn treulio cyfnod yn nosbarth BL 2,3 a 4 fel rhan o’i chwrs.

Pob Lwc !
Dyna ddymunwn i’r plant sydd wedi dechrau ar eu cyfnod yn Ysgol Brynrefail.

Llongyfarchiadau !
I Elin Owen am ennill gwobr am y gwaith gorau yn y Gymraeg yn ystod 2009/10. Mae’r wobr yma yn cael ei chyflwyno i’r Ysgol gan Mr Selwyn Griffith yn flynyddol a mawr yw ein diolch iddo am hyn. Rydym yn anfon ein cofion ato gan obeithio ei fod yn gwella.

Gwersi Nofio
Mae 33 o blant dosbarthiadau 2,3, 4, 5, a 6 wedi dechrau ar gyfres o wersi nofio sydd yn cael eu cynnal yn wythnosol ar fore dydd Iau, mae pawb yn mwynhau.

Gwersi Offerynnol
Mae 6 o blant yn derbyn gwersi yn yr ysgol bob wythnos.

Ymwelwyr
Daeth Elen Medi draw i’r Ysgol dydd Mercher Medi 15fed i roi sgwrs ddiddorol ar waith yr Ambiwlans Awyr yng Nghymru.

Cyngerdd
Bydd Côr yr Ysgol yn cymryd rhan ynghyd ac Ysgolion eraill y dalgylch, mewn cyngerdd yn Ysgol Brynrefail Nos Fawrth Medi 28ain i godi arian tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.

Profiad Gwaith
Croesawyd Glesni Jones ac Elliw Griffith yma am wythnos o brofiad gwaith o Ysgol Brynrefail rhwng Medi 27ain a Hydref 1af.

Urdd
Bydd cyfarfodydd gweithgareddau’r Urdd yn cychwyn yn yr Ysgol ar ôl hanner tymor.

Gwersi Beicio – Mae plant Bl 6 yn cael gwersi beicio ar bnawn dydd Iau ac yn mwynhau’r profiad.

Gwersi Gymnasteg - Bu plant CA1 yn dilyn cwrs o wersi dan y cynllun Pess gyda Mr Meilyr Owen am chwe wythnos. Roedd pawb wedi mwynhau ac yn diolch i Mr Owen am ddod i’r Ysgol.

Cwmni’r Fran Wen – Daeth criw’r  Cwmni draw i’r Ysgol bore dydd Llun Mai10fed i berfformio sioe “C’laen” oedd yn ymwneud ag addysg bersonol a chymdeithasol o safbwynt bwlio ac effaith bwlio. Croesawyd plant o Ysgol Cwm y Glo yma atom i fwynhau’r perfformiad.

Taith Gerdded Noddedig - Dydd Mawrth Mai 25ain aeth Plant CA2 a rhai o’r staff ar daith gerdded o’r Ysgol i Lanberis gan gerdded o amgylch Llyn Padarn ac yn ol i’r Ysgol. Bwriad y daith oedd casglu arian tuag at gostau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanerchaeron. Diolch i Mr Gareth Williams athro Bl 3 a 4 am drefnu’r daith ac i’r plant am wneud ymdrech dda i gasglu arian gan y noddwyr
.
Symud Dosbarthiadau - Dydd Llun Mehefin 14eg bydd Bl 6 yn mynd ar ymweliad ac Ysgol Brynrefail, bydd cyfle i’r dosbarthiadau eraill symud i fyny am y diwrnod. Bydd y dosbarth Meithrin presennol yn cael aros yn yr Ysgol trwy’r dydd a chael cinio Ysgol os dymunant. Gwahoddir y plant fydd yn dechrau yn y dosbarth Meithrin yn Mis Medi i ddod i’r Ysgol rhwng 9 ac 11 o’r gloch ar y bore yma.

Llongyfarchiadau – I Miss Bethan Williams Gweinyddes yn yr Ysgol ar enedigaeth bachgen bach yn ddiweddar Hari Griffith brawd bach i Cian.

Llwyddiant
Bu’r ysgol yn llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Cylch Yr Urdd. Cafwyd 3 cyntaf gyda’r côr, parti Unsain a’r Gan Actol. Cafodd y parti llefaru'r ail wobr a’r parti Cerdd Dant y drydedd wobr.

Yn Eisteddfod Sir Yr Urdd enillwyd y wobr gyntaf gyda’r parti unsain a’r gan actol. Cafodd y côr yr ail wobr yn erbyn cystadleuaeth corau i fyny i 150 o ddisgyblion. Gwych!!!

Diwrnod y Llyfr
04/0310 - gweithgareddau diwrnod y llyfr

Dydd Gŵyl Ddewi
01/03/10- Disgyblion wedi gwisgo mewn gwisg Gymreig yn ogystal â chinio Dydd Gŵyl Dewi.

Apêl Haiti
Cynhaliwyd bore coffi i godi arian i’r apêl dydd Llun Chwefror 1af . Yn ogystal cafodd y plant gyfle i wisgo gwisg ffansi a gwerthwyd cacennau yn ystod egwyl y bore. Casglwyd £289 - 25c bydd yr arian yma yn cael ei drosglwyddo i’r gronfa trwy law Eurgain Haf o  Gymdeithas Cronfa Achub y Plant(Cronfa Haiti ) Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Cyswllt â’r Gymuned
Disco
Cynhaliwyd disco Cylch Ti a Fi yn neuadd yr ysgol. Yr elw tuag at y Cylch.

 

Panotmein Hansel a Gretel -
17/12/09 Bu disgyblion blwyddyn derbyn i flwyddyn chwech yn gweld y panto yn Y Galeri Caernarfon.

17/12/09
Bu côr yr ysgol yn cynnal cyngerdd yng Nghartref yr Henoed ym Mhenisarwaun.

Raffl Cyfeillion yr Ysgol
Gwnaed elw o £553 i’r gronfa.

Noson wasael
16/12/09 - Cynhaliwyd noson wasael y pentref ; roedd Côr yr ysgol ac unigolion yn cymryd rhan.

Sioe Nadolig
Cynhaliwyd y sioe “Pantolig” yn yr Ysgol pnawn a nos Fawrth 15/12/09.Diolch i’r plant  am wneud eu gwaith mor rhagorol ac i bawb am eu cefnogaeth.

Ffair Nadolig
Cynhaliwyd Ffair Nadolig lwyddiannus nos Iau 10/12/09. Diolch i bawb am eu cefnogaeth er mwyn sicrhau elw o £692 i gronfa Cyfeillion yr Ysgol.

Cinio Nadolig
Paratowyd cinio Nadolig blasus gan Anti Carolyn dydd Mercher 16/12/09.

Carolau ar y sgrin Fawr
Daeth “Cwmni Da” draw i’r Ysgol bore Llun 30/11/09 i recordio plant Bl 3,4 A 5 yn canu carol ar gyfer eu darlledu ar y Sgrin fawr yng Nghaernarfon ar yr 22ain a’r 23ain o Ragfyr

Cyswllt Cynradd ac Uwchradd
Dydd Llun Tachwedd 30 treuliodd plant Bl 6 y diwrnod yn Ysgol Brynrefail.

Cynhaliwyd Noswaith agored a Blasu bwyd
Cynhaliwyd noson agored i’r Rhieni gael cyfle i edrych ar waith eu plant dydd Mawrth 17/11/09. Roedd cyfle hefyd i bawb alw draw yn y gegin i flasu gwahanol fwydydd o’r fwydlen cinio Ysgol. Diolch i Anti Carolyn a Gwyneth am baratoi'r bwyd.

Apel ‘Operation Christmas Child’.
11/11/09 Ymgyrch Plentyn y Nadolig
- Casglwyd 19 o focsys o’r Ysgol, dydd Mercher 11/11/09. Roeddent yn llawn o anrhegion i’w hanfon i blant llai ffodus. Diolch i rhai a fu’n brysur yn paratoi’r bocsys.

Ymgyrch Cancr y Fron
Diwrnod gwisgo pinc 23/10/09 -
Trefnwyd fod pawb yn dod i’r Ysgol yn gwisgo unrhyw beth pinc dydd Gwener Hydref 23ain. Yn ogystal roedd yn bosib i’r plant brynu cacennau pinc yn ystod amser egwyl y bore. Diolch i bawb a wnaeth ymdrech i wisgo pethau pinc ar y diwrnod yma . Gwnaed casgliad o £140-10c tuag at yr achos teilwng  Cancr y Fron.

Ymweliad Addysgol
Dydd Iau Hydref 15fed trefnwyd i fynd a dosbarthiadau Derbyn ,1 a 2 i gymryd rhan mewn Gweithdy Ysgol amser oes Fictoria yng Nghastell Penrhyn. Roedd pawb wedi mwynhau'r profiadau yn ystod y ddau ymweliad addysgol yma.

Rhaglen Cyw - Roedd bwrlwm yn nosbarth y Babanod bore Mercher Hydref 7fed gan fod “Cwmni Da” yma yn ffilmio gwahanol eitemau ar gyfer eu darlledu ar raglen teledu Cyw ar S4C rhwng mis Ionawr a Mawrth 2010.

Ymweliad Addysgol
Aeth Bl 5 a 6 i ymweld â Plas Mawr a Tŷ Aberconwy dydd Mawrth Hydref 6ed, fel rhan o’u gwaith thema'r tymor.

Gwasanaeth Boreol
Daeth Mr Andrew Settatree i’r Ysgol i gynnal gwasanaeth bore dydd Llun Hydref 5ed.

Te yn y Grug
Dydd Gwener Medi 25ain aeth disygblion BL 2,3 a 4 i Cae’r Gors i gymryd rhan mewn Gweithdy ar y Chwarel yng Nghanolfan Treftadaeth Cae’r Gors. Roedd y daith yn cyd-fynd a thema’r disgyblion ‘Ein Bro’. Tymor yma mae’r disgyblion yn astudio bywyd y chwarel a chyfnod Oes Fictoria. Croesawyd y plant gan Mr a Mrs Thomas ac aethpwyd a hwy yn ôl mewn amser!! Cafwyd brecwast o uwd cyn mynd ati i baratoi tin bwyd i Owain y Chwarelwr. Er mwyn llosgi ychydig o galorïau bu’r disgyblion ar daith gerdded i fyny llwybr y chwarelwr. Cafwyd cyfle i hollti’r llechi gyda morthwyl a chyn y chwarelwr.
Yn dilyn diwrnod o waith caled cafwyd ‘swper chwarel’ cacen gri gartref a phaned o de.
Yn ogystal cafwyd nifer o weithgareddau datrys problemau e.e. meddwl am y lleoliad gorau ar gyfer adeiladu tyddyn i’r chwarelwr cyn hamddena wrth chwarae hen gemau o amgylch y tân. Diwrnod gwych yng nghwmni Dewi Thomas a Mair Thomas. Cliciwch yma.......

Llongyfarch
Llongyfarchiadau i William Lamb am ennill y wobr o lenyddiaeth gorau’r flwyddyn yn y Gymraeg yn ystod 2008/09. Derbyniwyd y wobr yma yn flynyddol i’r Ysgol gan Mr Selwyn Griffith, mawr ein diolch iddo.

Gwobr
Mae’r Ysgol yn falch iawn o gael cyhoeddi ein bod wedi derbyn gwobr gan Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2009. Cafwyd siec o £200 yn rhoddedig gan Archifau Menywod Cymru. Roedd prosiect yn seiliedig ar thema ‘Cynefin’ Dyma ‘r feirniadaeth a dderbyniwyd am y gwaith.
“Fel y gellid disgwyl gyda’r fath deitl, roedd y prosiect hwn yn ymdrin â llawer o elfennau lleol, yn cynnwys Can Actol ardderchog - seiliedig ar y chwedl werin Marged Ŷch Ifan - ymweliadau a thirnodau lleol, cyfle i ddysgu sgiliau newydd gydag artistiaid lleol a chwrdd â’r Prifardd lleol. Bu’r disgyblion hefyd yn astudio’r Celtiaid, Branwen a Siwan. Yn ogystal ag astudio’r gorffennol, trafododd y disgyblion sut i rannu eu treftadaeth, gwella eu hardal a chynhaliwyd dadl ynglŷn â dyfodol y gwasanaeth bws Sherpa lleol.

Roedd eu cyflwyniadau a’u dehongliad dwyieithog o’u gwaith yn cynnwys amrywiaeth eang o gyfryngau, o ffilmiau digidol, taflenni gwybodaeth a llyfrynnau, i’w tapestri o groesau Celtaidd. Roedd defnyddio sgiliau meddwl a datblygu empathi gyda’r cymeriadau yn elfen gref yn y prosiect. Dangosodd y disgyblion eu bod wedi dysgu llawer iawn am eu bro a’u bod yn ymfalchïo yn eu treftadaeth.”

Croeso
Croesawyd 6 o blant bach newydd i’r dosbarth meithrin ,mae Ryan, Mac, Lauren, Gerallt, Alex a Robert, wedi setlo’i lawr yn dda iawn yn ein plith. Rydym hefyd yn croesawu Kyrees sydd wedi ymuno a Blwyddyn 3.

Croesawn Miss Anest Jones o Hyfforddiant Gwynedd i’n plith , bydd yn treulio cyfnod yn nosbarth y babanod fel rhan o’i chwrs.

Pob Lwc ! Dymunwn ddymuniadau gorau i ddisgyblion sydd wedi dechrau ar eu cyfnod yn Ysgol Brynrefail.

Gwersi Nofio
Mae 28 o blant dosbarthiadau 2,3, 4, 5, a 6 wedi dechrau ar gyfres o wersi nofio sydd yn cael eu cynnal yn wythnosol ar fore dydd Iau, mae pawb yn mwynhau.

Gwersi Offerynnol
Mae 8 o blant yn derbyn gwersi yn yr ysgol bob wythnos.

Gweithdai Gwyddoniaeth
Daeth Louise Frazer i’r Ysgol dydd Llun Medi 21ain i gynnal Gweithdy Gwyddoniaeth ar gyfer Bl 3,4 5 a 6. Bu’r disgyblion yn hynod o brysur yn cynnal ymchwiliadau, profi’n deg a datrys problemau. Cafwyd llawer o fwynhad a dysgodd y disgyblion lawer drwy ymchwilio eu syniadau a’u camsyniadau. Cliciwch yma .......

Urdd
Bydd cyfarfodydd gweithgareddau’r Urdd yn cychwyn yn yr Ysgol ar ôl hanner tymor.

Eco'r Wyddfa ~ Digwyddiadau Mis Mai 2009 - cliciwch yma


Codi arian
Diolch i bawb sydd eisoes wedi cyfrannu at y gronfa i anfon plant Ysgol Gymuned Penisarwaun i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd i gystadlu yn y gân actol ar gyfer blynyddoedd 4, 5 a 6.  Byddwn yn pacio bagiau yn siop Morrisons, Caernarfon, ddydd Sul 3 Mai i godi arian, ac yna’n cynnal Ffair Fai ar dir yr ysgol, brynhawn Sadwrn 9 Mai, er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd ein targed a chodi arian i gronfa’r ysgol.
Diolch yn arbennig i’r cwmnïau a busnesau lleol fu mor barod eu cefnogaeth dros yr wythnosau diwethaf, gan gynnig nawdd a gwobrau ar gyfer ein raffl fawr.  Mae’r ysgol a’r gymuned leol yn gwerthfawrogi’ch cefnogaeth.
Bydd y gweithgareddau a’r digwyddiadau codi arian yn parhau rhwng rwan a chanol Mai, gyda’r ysgol yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd ar 27 Mai.  Dylai unrhyw un sy’n awyddus i gyfrannu gysylltu â’r ysgol.


EILLIO PEN
Mae’r gwaith o godi arian i anfon grwp cân actol blwyddyn 4, 5 a 6, Ysgol Gymuned Penisarwaun i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn mynd rhagddo’n arbennig o dda.  Lansiwyd y gweithgareddau’n swyddogol ar 2 Ebrill, gyda noson bingo yn yr ysgol, ac eilliodd Miss Bethan Williams cymhorthydd yn yr ysgol ei phen i godi arian i dalu tuag at costau am daith y plant i Gaerdydd.  Diolch i bawb a gefnogodd y noson ac i’r rheini a fu wrthi’n brysur yn hel noddwyr dros Miss Williams. Cawn wybod faint gafodd ei hel ar ôl gwyliau’r Pasg.

Ewch ir albwm i weld lluniau Miss Bethan Williams yn eilio ei phen.


Boreau Coffi

Diolch hefyd i Gwenda, Carol a Carolyn am redeg boreau coffi ar gyfer y pentref yn y Neuadd Gymuned dros y pythefnos diwethaf.  Llwyddwyd i godi dros £147 ar gyfer cronfa Caerdydd, a bu’r boreau’n boblogaidd iawn gyda rhieni a thrigolion y pentref.  Diolch o galon i chi am eu trefnu.
Bydd y gweithgareddau a’r digwyddiadau codi arian yn parhau rhwng rwan a chanol Mai, gyda’r ysgol yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd ar 27 Mai.  Dylai unrhyw un sy’n awyddus i gyfrannu gysylltu â’r ysgol.

 

 

chwyddo

Ymweliad i Gelli Gyffwrdd

Derbyniodd disgyblion Bl 3 a 4 wahoddiad i fynd i’r Gelli Gyffwrdd ar ddydd Gwener Mawrth 20fed. Roedd Mr Alun Ffred Jones yno ar gyfer agoriad swyddogol o atyniad newydd sef “Llwybr Troednoeth”. Cawsant gyfle i gerdded ar hyd y llwybr yng nghwmni Mr Jones ac amryw o bobl eraill a wahoddwyd yno ar y diwrnod. Ymddanghosodd llun y plant gyda hanes yr agoriad yn y Daily Post dydd Sadwrn Mawrth 21ain.
Ewch i'r Albwm i weld gweddill y Lluniau.


Gwersi Nofio
Bydd plant CA2 yn parhau i dderbyn gwersi nofio yn y Ganolfan Hamdden ar fore dydd Iau hyd at wyliau’r Pasg.Bydd gwersi tenis yn cychwyn dydd Iau 23/4/09

Myfyrwyr Coleg Menai
Diolchwn i Rachel Hanks am ei chymorth gyda dosbarth y Babanod , dymunwn y gorau iddi gyda gweddill ei chwrs. Yn yr un modd croesawn Stephanie Welsby atom bydd hithau yn rhoi cymorth yn yr un dosbarth hyd at fis Mai.
Talebau Tesco—Rydym yn casglu’r talebau eto eleni a buasem yn ddiolchgar o’u derbyn yn yr Ysgol.

Talebau “Box Tops Nestle”
Os oes ganddoch rhywfaint o’r talebau yma byddwn yn ddiolchgar iawn o’i derbyn byddant yn gorffen ar 31/3/09.

Diwrnod y Llyfr Mawrth 5ed
Dathlwyd y diwrnod yma eleni gyda’r plant yn dod i’r Ysgol wedi gwisgo fel unrhyw gymeriad o’i hoff lyfr Cymraeg. Cafwyd cinio blasus wedi ei baratoi gan Anti Carolyn i ddathlu Gŵyl Dewi.

Ymweliad
Pnawn dydd Gwener Mawrth 6ed croesawyd yr arlunydd lleol Mr Islwyn Williams i’r Ysgol i gynnal gweithdy celf gyda CA2. Roedd pawb wedi cael pleser wrth ei wylio yn gwneud darlun o aderyn , a chael cyfle i fynd ati i wneud un ei hunain wedyn. Diolch Mr Williams am fod mor barod i roi eich amser i ddod yma.

Ymweliad Addysgol
Fel rhan o’i gwaith thema “Y Fferm” aeth plant CA1 i ymweld â’r fferm yng Nglynllifon yn y bore ble cawsant weld amryw o anifeiliaid gwahanol.Yna ymlaen i’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis yn y prynhawn er mwyn dysgu sut oedd golchi dillad ers talwm.

Gweithdy
Cynhhelir Gweithdy Offer Taro i holl blant yr Ysgol bore dydd Mercher Mawrth25ain, wedi cael ei drefnu gan “Live Music Now”.

Arian Cinio
Bydd pris arian cinio yn codi i £1 80c o ddydd Llun Ebrill 20fed

Gwyliau Pasg
Bydd yr Ysgol yn cau dydd Gwener 3/4/09 ac yn ail agor i’r disgyblion dydd Mawrth 21/4/09.


 

 

 

 
   Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd