Plant Y Gymuned Ysgol Rhieni Cymraeg English
Cymraeg English
 

 

Linciau Pwysig

Llwyddiannau

 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Abertawe 2011

Mae’r Ysgol yn ymfalchïo yn y Llwyddiant gafodd y plant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Abertawe 2011. Cafwyd 1af gyda’r Parti Unsain , 2ail gyda’r Cor a 3ydd gyda’r Gan Actol. Mae’r llwyddiant yma wedi dod a chlod mawr i ‘r Ysgol ac rydym yn hynod o ddiolchgar i bawb am eu cefnogaeth wrth baratoi’r plant ar gyfer y gwahanol gystadlaethau. Rydym hefyd yn ddiolchgar dros ben i ‘r Rhieni i gyd am eu cydweithrediad a’u cefnogaeth yn ystod yr amser a dreuliwyd yn Abertawe.


Llwyddiannau’r Ysgol yn yr Urdd 2011

Rydym fel Ysgol yn ymfalchio yn y llwyddiant a gafodd y plant yn Eisteddfod Sir yr Urdd yn Neuadd Pritchard Jones Bangor dydd Sadwrn Mawrth 26ain.

Cafwyd cyntaf gyda’r Gan Actol, Parti Unsain ar Cor ac ail gyda’r Parti Deulais. Cafodd Magi’r 3ydd wobr am lefaru i Bl 5 a 6 yn ogystal cafodd y wobr gyntaf gyda’i gwaith celf yn y Sir a bydd ei gwaith yn mynd ymlaen i’w feirniadu yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd a dymunwn y gorau i bawb wrth gystadlu yn Abertawe ym Mis Mehefin. Byddwn yn trefnu gweithgareddau i godi arian tuag at y costau a buasem yn ddiolchgar iawn o dderbyn cefnogaeth gan bawb.


Mawrth 2011
Bu’r ysgol yn llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Ysgol Brynrefail dydd Sadwrn Mawrth 12fed. Cafwyd pedwar cyntaf gyda’r, côr, Parti Deulais, Parti Unsain a’r Gan Actol. Bu Magi yn llwyddiannus gyda’r llefaru unigol Bl 5 a 6 gan ddod yn gyntaf a Catrin Alaw yn ail gyda’r unawd, a daeth y parti llefaru'r yn ail. Rydym yn hynod falch ohonynt ac am y gwaith caled yn ymarfer mewn byr amser. Dymunwn y gorau iddynt yn yr Eisteddfod Sir yn Neuadd Pritchard Jones Bangor dydd Sadwrn Mawrth 26ain. Diolch i bawb a fu’n brysur yn hyfforddi’r plant ac i’r Rhieni am eu cydweithrediad bob amser.Llwyddiannau’r Ysgol yn yr Urdd 2010

Bu’r ysgol yn llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Cylch Yr Urdd. Cafwyd 3 cyntaf gyda’r côr, parti Unsain a’r Gan Actol. Cafodd y parti llefaru'r ail wobr a’r parti Cerdd Dant y drydedd wobr.

Yn Eisteddfod Sir Yr Urdd enillwyd y wobr gyntaf gyda’r parti unsain a’r gan actol. Cafodd y côr yr ail wobr yn erbyn cystadleuaeth corau i fyny i 150 o ddisgyblion. Gwych!!!


Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i William Lamb am ennill y wobr o lenyddiaeth gorau’r flwyddyn yn y Gymraeg yn ystod 2008/09. Derbyniwyd y wobr yma yn flynyddol i’r Ysgol gan Mr Selwyn Griffith, mawr ein diolch iddo.


Gwobr
Mae’r Ysgol yn falch iawn o gael cyhoeddi ein bod wedi derbyn gwobr gan Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2009. Cafwyd siec o £200 yn rhoddedig gan Archifau Menywod Cymru. Roedd prosiect yn seiliedig ar thema ‘Cynefin’ Dyma ‘r feirniadaeth a dderbyniwyd am y gwaith.

“Fel y gellid disgwyl gyda’r fath deitl, roedd y prosiect hwn yn ymdrin â llawer o elfennau lleol, yn cynnwys Can Actol ardderchog - seiliedig ar y chwedl werin Marged Ŷch Ifan - ymweliadau a thirnodau lleol, cyfle i ddysgu sgiliau newydd gydag artistiaid lleol a chwrdd â’r Prifardd lleol. Bu’r disgyblion hefyd yn astudio’r Celtiaid, Branwen a Siwan. Yn ogystal ag astudio’r gorffennol, trafododd y disgyblion sut i rannu eu treftadaeth, gwella eu hardal a chynhaliwyd dadl ynglŷn â dyfodol y gwasanaeth bws Sherpa lleol.
Roedd eu cyflwyniadau a’u dehongliad dwyieithog o’u gwaith yn cynnwys amrywiaeth eang o gyfryngau, o ffilmiau digidol, taflenni gwybodaeth a llyfrynnau, i’w tapestri o groesau Celtaidd. Roedd defnyddio sgiliau meddwl a datblygu empathi gyda’r cymeriadau yn elfen gref yn y prosiect. Dangosodd y disgyblion eu bod wedi dysgu llawer iawn am eu bro a’u bod yn ymfalchïo yn eu treftadaeth.”


Llwyddiannau’r Ysgol yn yr Urdd
Llongyfarchiadau mawr i’r plant ar ei llwyddiant yn yr Eisteddfod Cylch yn Ysgol Brynrefail dydd Sadwrn Chwefror 28ain. Y Gan Actol ,Parti Llefaru, Parti Unsain a’r Côr, yn 1af, Yn yr un modd rydym yn llongyfarch Catrin Alaw Walker am gael llwyfan a dod yn 3ydd yn y gystadleuaeth llefaru unigol i Bl 3 a 4.Yn ogystal mae’n rhaid ei llongyfarch ar ei llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir, daeth grwp y gan actol yn 1af a’r partion eraill yn 2ail. Dymunwn y gorau i’r gan actol wrth iddynt gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Caerdydd ar Fai 27ain. Gyda diolch i bawb fu’n brysur yn hyfforddi’r plant a’u cefnogi.


Eisteddfod Cylch yr Urdd 2009 – Can Actol Parti Llefaru,Parti Unsain a Chor 1af gyda’r cyfle i fynd ymlaen i’r Eisteddfod Rhanbarth ar Mawrth14eg. Catrin Alaw Walker llwyfan yn y gystadleuaeth llefaru unigol i Bl 3 a 4 dod yn 3ydd.

 
 
 Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Penisarwaen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BW - ffôn: 01286 870879

Gwefan gan Delwedd